De toepassing van IF-IC
in het UZ Brussel
Waarvan is IF-IC
de afkorting?
IF = Instituut Functieklassificatie
IC = Institut de Classifications
       de Fonctions
IF-IC is een VZW die in 2002 opgericht werd en die tot doel had
om, in samenwerking met het Paritair Comité van de ziekenhuis-
sector (PC330), nieuwe functieclassificaties en loonschalen uit
te werken. Het onderzoek werd de voorbije 15 jaar uitgevoerd
door consultants en data-specialisten samen met de werkgevers
en de vakbonden.

IF-IC is een nationaal project en wordt in alle Belgische privé
ziekenhuizen vanaf 15 januari 2018 gelijktijdig uitgerold.
De syndicale afvaardiging van het ABVV-BBTK van het UZ Brussel
heeft zich de voorbije maanden verdiept in het dossier. Wij zullen
proberen om U wegwijs te maken in deze toch complexe materie.

De personeelsleden van het ziekenhuis die op onze elektronische
nieuwsbrief geabonneerd zijn zullen de komende twaalf maanden
zeer regelmatig een nieuwsbrief toegestuurd krijgen wanneer
er nieuwe informatie beschikbaar is  of wanneer er zich ernstige
problemen voordoen.

U kan uiteraard ook steeds onze syndicale afgevaardigden contac-
teren wanneer U nog meer informatie wenst.

Wij raden U aan om  in dit dossier zeer nauwlettend op te volgen.

                                                          Van Esch Willy
                                                          Syndicaal afgevaardigde
                                                          
ABVV-BBTK UZ Brussel
De invoering van de nieuwe
loonschalen en functieclassifi-
caties is van toepassing op
alle werknemers
behalve
de artsen
Ook de arbeiders van het zieken-
huis kunnen indien zij dat wensen
worden bijgestaan door een
afgevaardigde van de
BBTK
CAO loonmodel NDL 11 12 2017 (1).pdf CAO procedures NDL 11 12 2017.pdf
Het startschot tot de implementatie van de IF-IC functieclassificatie
en loonschalen werd in december 2017 gegeven door de ondertekening
van Nationale CAO’s.

Hieronder kan U deze CAO’s inkijken en downloaden.
Nationale Cao’s in december 2017 ondertekend
Op dit ogenblik bezoeken
personen de website
We komen hieronder terug
op deze CAO’s waarvan U
delen apart zal kunnen
downloaden
Uitermate belangrijk
 
De functieclassificatie
Wat deze Cao’s zo speciaal maakt is het feit
dat er in eerste instantie rekening wordt gehouden
met de functie die een werknemer uitoefent (dus
met de inhoud van het werk) en pas daarna wordt
er desnoods naar het diploma gekeken.
Er zijn 6 hoofdgroepen in de classificatie
1/ Verpleging en verzorging
2/ Medisch Technisch en Apotheek
3/ Paramedisch
4/ Psycho-Sociaal
5/ Hotel, logistiek en Techniek
6/ Administratie
En elke hoofdgroep wordt soms nog
eens onderverdeeld in subgroepen
Elke werknemer die wil begrijpen wat
er de komende weken en maanden juist
gebeurt zal hoe dan ook geconfronteerd
worden met de nieuwe functieclassificatie.

In vergelijking met de CAO die vandaag
bestaat zijn er in de nieuwe classificatie
een 200-tal nieuwe functieomschrijvingen
bijgekomen.

In de loop van de komende weken zal
de werkgever U schriftelijk een nieuwe
functieomschrijving met een daaraan
gekoppelde loonschaal voorstellen.
Op zeer korte tijd zal U moeten beslissen
of U met het voorstel van de werkgever
al dan niet akkoord gaat!!
Mail: Willy.VanEsch@uzbrussel.be?subject=Een vraag over IF-IC
Wanneer U een vraag hebt dan kan U ons deze gerust per mail stellen. We zullen trachten om op uw
vraag te antwoorden. Wanneer we vinden dat ook andere werknemers baat hebben bij het antwoorden
zullen we deze vraag behandelen op een aparte pagina IF-IC Nieuws. Uiteraard waarborgen wij
uw anonimiteit.
De (loodzware) procedure start
op 15 januari 2018
en eindigt op 31 december 2018
De procedure van de overschakeling start op maandag 15 januari 2018 en loopt tot maandag 31 december 2018 …….
om op 1 januari 2019 opnieuw te herstarten. Hieronder vindt U de belangrijkste datums waarmee U in
de maanden moet rekening houden.

Diegenen die het interesseert kunnen hieronder de volledige kalender downloaden. Voor de dienstverantwoordelijken
in het ziekenhuis is dit zeker een belangrijk document.
IF-IC-kalender.pdf
15/01/2018
1/ Er wordt een “begeleidingscommissie” in het UZ Brussel samen gesteld. Deze commissie
is paritair samen gesteld: de helft werknemers afgevaardigden uit de Ondernemingsraad
en de helft werkgevers afgevaardigden eveneens uit de Ondernemingsraad. Voor de vak-
bonden zijn er in de begeleidingscommissie in het UZ Brussel in principe 6 mandaten voor-
zien:
3 ABVV, 2 ACV en 1 ACLVB. De afgevaardigden van deze begeleidingscommissie
worden aan geduid binnen de Ondernemingsraad.
2/ Er wordt een
“beroepscommissie” samen gesteld in het UZ Brussel. De beroepscommisie
is op dezelfde wijze samengesteld als de begeleidingscommisie en kan in principe
uit dezelfde personen bestaan.
3/ De werkgever duidt een “procesverantwoordelijke” aan. De procesverantwoordelijke informeert
en adviseert de begeleidingscommissie en de beroepscommissie. In het UZ Brussel is de
procesverantwoordelijke de heer Chris Piot (personeelsdienst).
De begeleidingscommissie heeft als taak om
de invoering van nieuwe barema’s en functie-
classificatie in goede banen te leiden.
De begeleidingscommissie zal een aantal keren
per week moeten samen komen
Deze beroepscommissie heeft tot taak
de beroepen te behandelen van de
werknemers die niet akkoord gaan met
de voorgestelde loonschaal en/of barema
De procesverantwoordelijke kan op elk
ogenblik de begeleidingscommissie samen.
29/01/2018
Ten laatste op 29/01/2018 doet de werkgever een globale communicatie aan alle werknemers.
De werkgever informeert individueel (of algemeen indien de OR akkoord gaat) alle werknemers
over de gestarte procedure.
Vervolg op pagina 2
Hieronder sturen wij U door naar de website van IF-IC. Vooreerst ziet U de 6 hoofdgroepen
van de classificatie. Daarna kan U met behulp van de pijltjes naar de door U gezochte
omschrijving verder gaan.
Opgelet: het is een heuse puzzel- en zoektocht.
Voor elke functie die U vindt is er ook een
functieomschrijving. Door op de functie
te klikken krijgt U de functieomschrijving die mogelijk bij U past. U kan deze functie
omschrijving afdrukken! Rechts bovenaan op het blad bevindt er zich een getal
in een licht bruine cirkel.
Dat is dan uw nieuwe loonschaal!!!  
De oude en de nieuwe loonschalen
De_loonschalen_vandaag_januari_2018.pdf De nieuwe IF-IC-loonschalen.pdf
Vergelijk
Een onderscheid tussen
A1 en A2 verpleegkundigen
Er wordt bij de nieuwe loonschalen en
functieclassificatie een onderscheid
gemaakt tussen A1 en A2 verpleegkundigen.
Aan de A1 verpleegkundigen wordt
de loonschaal Cat 14A toegekend en
aan de A2 verpleegkundigen
de loonschaal Cat 14B
De referentietabel voor de overgang van de oude
loonschalen naar de nieuwe loonschalen
Hoe schakel je over van de oude loonschalen naar de nieuwe loonschalen? Welke oude
loonschalen dienen als referentie voor de nieuwe loonschalen?
Daar voor werd er een tabel uitgewerkt die U hierboven kan downloaden. Deze tabel
is een document dat op nationaal niveau tussen de werkgevers en de vakbonden werd
overeen gekomen en wordt in alle Belgische private ziekenhuizen gebruikt
gedurende de procedure.

Maar opgelet! Staar U niet dood op deze tabel! De tabel is enkel een richtlijn.
Want vernieuwend aan het nieuwe loon model is dat werknemers voortaan beloond zullen
worden op basis van hun functie inhoud en functie zwaarte en niet langer uitsluitend op basis
van hun diploma.
Belangrijk is ook dat het loon doorheen de loop van de carrière niet meer zo sterk beïnvloed
wordt door de anciënniteit als in het systeem dat vandaag van kracht is.
referentiebaremas_IF-IC_overgang.pdf
Opgelet de link functioneert
niet naar behoren in Internet Explorer
De premies voor
de “Bijzondere Beroepstitels” (BBT)
en de Bijzondere Beroepsbekwaamheid
(BBK)
Vanaf 1 januari 2018 worden beide titels niet
meer toegekend aan de verpleegkundigen.

Voor de verpleegkundigen die houder zijn van
een dergelijke titel hebben twee mogelijkheden:

1/ ofwel beslissen zij om in de oude loonschaal
te blijven en dan blijft hun premie behouden
2/  ofwel kiezen zij voor de nieuwe loonschaal en dan
wordt de premie niet meer uitbetaald. Aan hen wordt
dan het nieuwe barema Cat 15 toegekend. In dit
barema werd de premie reeds verwerkt.

Volgens ons hebben de werknemers met een BBT of
BBK er belang bij om in de oude loonschaal te blijven.
Voor wie is Cat 15 bedoeld?
Deze categorie is bedoelt voor verpleegkundigen
met een BBT of een BBK maar in de toekomst
ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen. Bij-
voorbeeld voor zij die werken op het OK, IZ of
Urgentiedienst.

Hoe men dat juist gaat doen blijft momenteel een
open vraag.
Opgelet, deze loonschalen zijn doelbarema’s.
Het gaat dus om barema’s die ooit moeten
bereikt worden. Voor meer uitleg surf naar
IF-IC Nieuws
personen de IF-IC pagina’s