Alle werknemers (behalve de artsen) ontvangen van de werkgever een individueel schrijven
waarin hun nieuwe functieclassificatie met het daaraan gekoppeld barema wordt meegedeeld.
De toepassing van IF-IC
in het UZ Brussel
pagina 2
01/03/2018
Ten laatste op 1/03/2018 ontvangen de leden van de begeleidingscommissie het organigram
van het ziekenhuis en
een lijst van alle personeelsleden met de aan hen gekoppelde
functieomschrijving. De leden van de begeleidingscommissie controleren dan of de lijst
klopt met de werkelijkheid. Een titanenwerk. De leden van de begeleidingscommissie zijn
uiteraard gebonden aan hun beroepsgeheim!
Op 23/04/2018 maakt de begeleidings-
commissie zijn beslissing bekend in verband met
de lijst van de functieclassificaties
30/04/2018
tot
30/06/2018
De werknemers van het ziekenhuis kunnen van 30/04/2018 tot 30/06/2018
volgende dingen doen:
         
            1 ze verkiezen om in hun oude loonschaal te blijven
            2 ofwel stappen ze over naar de nieuwe loonschaal
            3 ofwel tekenen ze beroep aan bij de werkgever
            4 werknemers die niet reageren blijven in
               de oude loonschaal
- Werknemers die in die periode
met verlof vertrekken moeten
tijdig reageren.
- Wanneer werknemers met
ziekteverlof zijn moeten
de dienst verantwoordelijken
onmiddellijk de peroneelsdienst
verwittigen
Om op een aantal problemen te anticiperen
kan de begeleidingscommissie beslissen
om het individueel schrijven naar het privé
adres van elke werknemer te sturen
Wanneer een personeelslid beroep wenst aan te tekenen kan hij/zij dat persoonlijk doen, maar
hij/zij kan ook aan een syndicaal afgevaardigde de schriftelijke toelating om dat in zijn/haar
plaats te doen.
De beroeps-
commissie
brengt de
werknemers van
haar beslissing
op de hoogte
01/07/2018
Retroactieve uitbetaling van de lonen voor de werknemers die voor de nieuwe loonschalen
hebben gekozen. Uiteraard enkel wanneer de nieuwe loonschaal hoger ligt dan de oude.

In feite kunnen er
vanaf 01/07/2018 achterstallen uitbetaald worden op verschillende datums.
Belangrijk om weten is dat:

- de nieuwe functieclassificatie en de daaraan verbonden loonschalen ingaan vanaf 1 januari 2018
- tot 30/04/2018 de oude loonschalen worden toegekend aan nieuwe werknemers
- na 30/04/2018 worden de nieuwe loonschalen aan de nieuwe werknemers toegekend
15/10/2018
De werknemers die niet akkoord gaan met de beslissing van de Interne Beroepscommissie
kunnen beroep aantekenen bij een Externe Beroepscommissie van het IF-IC. Dat beroeps-
comité is paritair samengesteld met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers
uit het Nationaal Paritair  Ziekenhuizen (PC 330).
Op dit ogenblik bezoeken
personen de website
15/11/2018
Ten laatste op 15/11/2018 maakt de externe beroepscommissie haar beslissing kenbaar
aan de personeelsleden die beroep hebben aangetekend. Het personeelslid moet dan kiezen
of hij/zij al dan niet overstapt naar de nieuwe functieclassificatie. Indien deze werknemers
beslissen om alsnog over te stappen naar de nieuwe functieclassificatie dienen de eventuele
achterstallige lonen ten laatste op 30/09/2018 te zijn uitbetaald.
31/12/2018
De procedure stopt in alle Belgische privé ziekenhuizen. Dus ook in het UZ Brussel.
De volledige procedure herstart op 1 januari 2019!
Nu reeds zijn er een aantal probleemgevallen
gekend. Dat is het geval voor de Logistiek
Assistenten. Logistiek Assistenten worden
gefinancierd via de Sociale Maribel. Zij  hebben
een bedienden statuut en de loonschaal 1.22.
Zij werken echter samen met arbeiders die
identiek hetzelfde werk doen maar onder de
loonschaal 1.12 vallen. De loonschaal 1.12
is beduidend lager dan de 1.22. Voor de arbeiders
dient dan de loonschaal te worden opgetrokken
naar de loonschaal 1.22.

Dergelijke problemen kunnen binnen de
procedure worden opgevangen. Op het einde van
de rit, na 31 december 2017, dient elk ziekenhuis
de meerkost voor deze aanpassingen in te dienen bij
IF-IC
Voor bestaande plaatselijke CAO’s in de ziekenhuizen
stelt er zich eveneens een probleem. In het UZ Brussel
betreft het de CAO voor de medische secretaressen
en het  baliepersoneel. Hier moet een nieuwe CAO
opgesteld en ondertekend worden. Hetzelfde geldt voor
het akkoord van de brancardiers dat in een ver verleden
in het ziekenhuis werd overeen gekomen.

Voor de kinesisten in het ziekenhuis stelt zich een acuut
probleem. De nieuwe functieclassificatie voorziet voor
de kinesisten de loonschaal Cat 15. Dit is echter een
loonschaal voor A1 kinesisten terwijl de kinesisten
in het UZ Brussel universitairen zijn.
Een dergelijk probleem moet doorgegeven worden
aan het IF-IC die dan naar een oplossing
moet zoeken.
personen de IF-IC pagina’s