IF-IC Nieuws
Op deze pagina geven we een stand
van zaken van de procedure en een
overzicht van de belangrijkste beslissingen
die de begeleidingscommissie genomen
heeft of problemen waarmee de bege-
leidingscommissie geconfronteerd wordt.
Tegelijk is het ook de bedoeling om
een aantal interessante vragen van
werknemers van het ziekenhuis te
behandelen. Indien er, na de tussenkomst
van IF-IC , beslist wordt om op nationaal
niveau de procedure aan te passen,
dan laten we het U hier ook weten.
Op dit ogenblik bezoeken
personen de website
1 2 3
Mail: Willy.VanEsch@uzbrussel.be?subject=Een vraag over IF-IC
IF-IC Nieuws IF-IC Nieuws 2


Het ziekenhuis
is niet voorbereid
op de invoering
van IF-IC

Download
Gezien met de invoering van IF IC loonsverhogingen
worden toegekend dient deze meerkost opgenomen
te worden in de begroting. Maar dat is niet gebeurd.
Vandaar dat wij een brief aan de directie overhan-
digden waarin wij om een onderhoud vragen.
U kan de brief hiernaast downloaden.
Op de ondernemingsraad van 8 fµjanuari 2018
werden de leden van de begeleidingscommissie
en de beroepscommissie bekend gemaakt.
Zowel de vakbonden als de werkgever duidden
hun vertegenwoordigers voor de compmissies
aan. Hiernaast kan U de lijst inkijken.
Download
Op vraag van de werkgever was er op 4 januari 2018
een onderhoud met de werkgever over de toepassing
van IF-IC in het ziekenhuis. In het artikel hieronder
berichtten we daar reeds over. Hiernaast kan U een
brief inkijken waarin we tegen de gang van zaken
protesteren.
Download personen de IF-IC pagina’s
Op 4 januari 2018 had de ABVV afvaardiging van het UZ Brussel op
vraag van de werkgever reeds een gesprek met de werkgever.

Hieronder kan U een korte samenvatting van dit onderhoud downloaden:
Reeds gesprek tussen werkgever
en ABVV over de invoering van
de IF-IC classificatie
Download
Er moet een CAO afgesloten
worden voor de 11% regeling
Het UZ Brussel is een van de weinige
private ziekenhuizen in België waar
de onregelmatige prestaties van de
verpleegkundigen en een deel van
de laboranten wordt vergoed via een
maandelijkse loontoeslag van 11% op
het brutoloon.
Deze toeslag is uitermate voordelig
voor de betrokken personeelsleden.
Uit een onderzoek van de weddendienst
van het ziekenhuis blijkt immers
dat wanneer de 11% in het ziekenhuis
zou worden afgeschaft maar liefst
80% van de verpleegkundigen een
loonverlies zou leiden. De verpleeg-
kundigen mogen zich dus niet laten
misleiden door een aantal cowboys die
al jaar en dag ijveren voor de afschaffing
van de 11%
Wanneer de verpleegkundigen hun loon van vandaag vergelijken met het
loon dat in de nieuwe barema’s is voorzien moeten zij wel eerst de 11%
van hun loon aftrekken.
De gepubliceerde barema’s zijn doelbarema’s
De barema’s die we op een andere
webpagina
gepubliceerd hebben zijn
barema’s uit de nationale CAO en
zijn doelbarema’s die moeten gehaald
zijn wanneer de financiering volledig
is. Wanneer dat juist zal zijn is niet
duidelijk maar het zal hoe dan ook
nog een tijdje duren.
De volledige operatie kost 392 miljoen
euro. In 2018 wordt daarvan 65 miljoen
euro vrijgemaakt en worden de
barema’s daaraan aangepast. Er wordt
voor 2018 een extra 15 miljoen euro
voorzienom fouten in de functieclassificatie
op te vangen. De barema’s die voor 2018
voorzien zijn houden rekening met de
65 miljoen euro. Naar verluid zouden deze
berema’s klaar zijn bij IF-IC. Van zodra
wij er over beschikken zullen wij ze op
onze website publiceren.
Verder worden er in 2019 en 2020
telkens 15 miljoen euro vrij gemaakt en
worden de barema’s aangepast. En dan
zijn we nog ver verwijderd van de 392
miljoen euro.
Elk jaar herstart de volledige procedure
tot de 392 miljoen euro bereikt zijn.
Interne en externe beroepscommissie
Voor het intern beroep tegen de beslissing
van de begeleidingscommissie en voor het extern
beroep tegen de beslissing van de interne
beroepscommissie zijn er reeds formulieren
beschikbaar die U hieronder kan downloaden
Intern Extern
CAO patiënt gebonden administratie
Het herschrijven van de CAO van de patiënt
gebonden administratie zal nog een huzaren stuk
worden gezien er twee soorten functieclassificaties
en loonbarema’s naast mekaar zullen bestaan.
Hieronder kan U de betreffende CAO downloaden.
De Cao Aanpassing De procedure voor de invoering
van de nieuwe loonclassificatie komt
langzaam op gang in het ziekenhuis
De leden van de begeleidingscommisie hebben hun vergaderagenda voor
maart en april ontvangen. Het worden drukke weken. Hieronder
vindt U de datums waarop deze commissie samen komt.
De leden van de begeleidingscommissie
hebben hun vergaderkalender ontvangen 
Maart April Een lijst met alle nieuwe functieclassificaties
IF-IC stelt sinds kort een lijst in PDF formaat beschikbaar van
alle functieomschrijvingen en de daaraan gekoppelde loonschalen.
U kan deze lijst van 445 bladzijden hiernaast downloaden.
Download Belangrijk
De IF-IC handleiding voor de leden
van de begeleidingscommissie en
de beroepscommissie

Maar ook een uiterst interessant 
document voor alle werknemers
Hieronder kan U een handleiding van
IF IC downloaden waarin de volledige
procedure wordt toegelicht
Download De nieuwe functiewaaier
De nieuwe functiewaaier is uit.
U kan hem hiernaast downloaden.
Download