.


E-mailadres: informatie@abvv-uz-brussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
Studentenarbeid_2012.pdf.
Wegwijs_Arbeidsovereenkomst_2012.pdf.
Wegwijs_in_in_de_deeltijdse_arbeid_december_2010.pdf.
Tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking_in_het_kader_van_medische_bijstand_2010.pdf.
Loopbaanonderbreking_in_het_kader_van_ouderschapsverlof_2010.pdf.
Loopbaanonderbreking_in_het_kader_van_paliatief_verlof_2010.pdf.
Tijdskrediet
ABVV-tijdskrediet2010.pdf.
In het kader van het systeem van tijdskrediet werd in het ziekenhuis een CAO afgesloten. De wetgeving
voorziet dat tot 5% van het personeelsbestand de werknemers het recht hebben om in te stappen in het
stelsel van tijdskrediet, mits een aantal uitzonderingen (zie info RVA). Maar daarnaast stelt de wetgeving
dat in een instelling of bedrijf de limiet van 5% kan worden opgetrokken tot 10% indien er een
plaatselijke CAO werd ondertekend. En in het ziekenhuis werd een dergelijke CAO ondertekend.
U kan hieronder de tekst van de CAO downloaden.
Het document dat U hieronder kan downloaden is de ‘bijbel’ van elke ABVV-afgevaardigde.
De sociale zekerheid wordt er in al zijn aspecten behandeld. De zeven pijlers worden er uitvoerig
in toegelicht:  - 1° het rust- en overlevingspensioen
                       - 2° de werkloosheid
                       - 3° de arbeidsongevallenverzekering
                       - 4° de beroepsziekteverzekering
                       - 5° de gezinsbijslag
                       - 6° de ziekte- en invaliditeitsverzekering
                       - 7° de jaarlijkse vakantie
In deze uiteenzetting wordt er vertrokken van de privé-sector, waartoe ons ziekenhuis trouwens ook toe behoort.
Er wordt een korte geschiedenis geschetst van het ontstaan van de sociale zekerheid, gevolgd door een
vergelijking van de drie stelsels: de privé-sector, de sector van de ambtenaren en de sector van de zelfstandigen.

Wij raden U aan om dit prachtdocument te downloaden en eens aandachtig te lezen. Maar let op, het is een ‘turf’’
van 60 bladzijden en neemt 1,02 MB in beslag.
Sociale_zekerheid_juli_2011.pdf.

Wanneer een werknemer van bijvoorbeeld een voltijds regime overschakelt naar een deeltijds regime dan verliest hij een aantal vakantiedagen.
Ons leek dat zeer merkwaardig gezien het aantal vakantiedagen berekend wordt op de prestaties die voorheen werden geleverd. Vandaar dat we reeds in de jaren tachtig van vorige eeuw de arbeidsinspectie om een advies hieromtrent gevraagd hebben. Hieronder kan U het antwoord van de inspectie downloaden.

Eenvoudig gesteld is de basisfilosofie dat elke werknemer in het jaar dat hij met vakantie gaat recht heeft op 20 dagen wettelijke vakantie, en niet meer. Daarbij wordt verwezen naar de wetgeving.
Vandaar dat het aantal vakantiedagen moet worden verminderd. De dagen die men verliest moeten wel worden uitbetaald. Voor de bijkomende vakantiedagen, boven het wettelijke minimum geldt dezelfde regel. Omgekeerd liggen de zaken anders, wanneer men van deelltijds naar voltijds gaat worden de 20 minimumdagen niet gegarandeerd. Wij hebben er echter steeds op gewezen dat het deeltijds arbeidsregime geen gunstige regeling is voor de werknemers.
Dokument
Inspectie deeltijds.pdf.
feestdagen bij deeltijdse arbeid.pdf.
Op dit ogenblik bezoeken
personen deze website
RVA_voltijds_tijdskrediet.pdf.
De nationale CAO
Inzake tijdskrediet
Nat_CAO_77_tijdskrediet.pdf.
RVA_halftijds_tijdskrediet.pdf.
RVA_een_vijfde_tijdskrediet.pdf.
CAO-az.pdf.
ABVV
ABVV
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
In 2002 werd er in de Nationale Arbeidsraad tussen werkgevers en werknemers een CAO (81) afgesloten
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers in de bedrijven en instellingen,
en meer bepaald rond de controle van het E-mail verkeer. En gezien het UZ Brussel een privé ziekenhuis
is vallen de werkgever en de werknemers ook onder de bepalingen van die Nationale CAO.

Rond deze problematiek hebben we een aantal malen informatie in het ziekenhuis verspreid. Voortaan
vindt U deze informatie ook op onze website.
Hieronder kan U Expresso uit 2002 inkijken en downloaden alsook de CAO 81. Tegelijk vindt U hieronder
een tekst met een aantal bedenkingen rond de CAO en  de rechtspraak hieromtrent.

Belangrijk om weten in dit ganse verhaal is het feit dat er in het ziekenhuis omtrent de controle van
het E-mail verkeer geen enkele afspraak bestaat, noch via het Arbeidsreglement, noch via een
plaatselijke CAO.
E-Mail Espressp.pdf.
CAO 81.pdf.
Bedengking.pdf.
Wegwijs_in_de_eerste_job.pdf.
Wanneer U op
het deurtje hieronder
klikt komt U terecht
op een andere website
brochure-kerncijfers-2010-nl.pdf.
Een maal per maand kijken we na of er een nieuwe versie van de brochures bestaat.
Indien dat het geval is wordt de nieuwe versie onmiddellijk op onze website geplaatst.
De sociale zekerheid
Een prachtdocument!!!!
ABVV
ABVV