.
wp96209ec0.png
wp197022f0.png
wpd731743f.png
wp23071e48.png
wp06c47619.png
wpdc807131.png
wp34ab60c8.png
Pesten op het werk
Rond de regelgeving en het fenomeen  ‘pesten op het werk’  en ‘ongewenste
seksuele intimiteiten’ is er de laatste jaren veel gediscussieerd en
vooral gepubliceerd. We geven U hieronder een aantal publicaties en
studies rond deze thema’s die U eens rustig kan inkijken.

Pesten is in het ziekenhuis een onderschat probleem, wat men van werkgevers-
zijde ook mag beweren. Het pesten zit trouwens voor een gedeelte al in
het personeelsbeleid ingebouwd. We zullen hier later op terugkomen evenals
op de procedures die in het ziekenhuis worden gehanteerd.
Een goede raad: tracht werknemers met een pest gedrag steeds te mijden,
ook buiten het ziekenhuis. Pestkoppen hebben er immers een handje van weg
om feiten die zich buiten het ziekenhuis afspelen, binnen het ziekenhuis
te gebruiken. Of omgekeerd, wat binnen het ziekenhuis gebeurt wordt in
uw privé-leven gebruikt.
Het Ministerie van Arbeid en tewerkstelling stelt een aantal brochures ter
beschikking van de burger:

* een juridische toelichting (83 bladzijden)
                                


* wegwijs in de preventie en de bescherming tegen geweld en pesten* geweld op het werk
wp57b8bcf2.png
wpe03d0823.png
wpceb63b76.png
Klein Verlet
Klein Verlet is het recht om naar aanleiding van bepaalde feiten afwezig te zijn op de werkvloer,
mits behoudt van het loon. Hieronder vindt U de lijst met de feiten die recht geven op klein
verlet. Let er wel op dat U uw werkgever indien mogelijk op voorhand verwittigd wanneer
U beroep doet op Klein verlet.
wp9fa9af9d.png
wp46323f7f.png
Dwingende redenen
wpd731743f.png
Verlof om dwingende familiale redenen betreft een aantal dagen verlof dat U kan nemen bij
onvoorziene omstandigheden. Het totaal aantal dagen van dit verlof bedraagt 10 dagen
per jaar. Wanneer U van dit verlof gebruikt maakt dient U zo snel als mogelijk uw diensthoofd
te verwittigen. Voor deze dagen wordt er geen loon uitbetaald. Opgelet: net zoals bij Klein Verlet
worden deze dagen toegekend a ratio de arbeid die men verricht. Bijvoorbeeld: een werknemer
die half tijds werkt heeft maar recht op 5 dagen verlof om dwingende familiale redenen.
Hieronder kan U de regelgeving terzake downloaden.
wp19081361.png
wpb7e50c82.png
Haard- en standplaatstoelage
Werknemers hebben recht op een haard- of standplaatstoelage. Hieronder kan U de regelgeving
hieromtrent downloaden. Opletten:
                       1) U dient de werkgever de correcte gegevens over te maken.
                      2) deze vergoedingen worden slechts uitbetaald op het ogenblik dat
                       de gegevens aan de werkgever worden overgemaakt
                      3) vanaf een bepaald loon niveau worden noch een haardtoelage, noch
                       een standplaatstoelage uitbetaald
wp24cd1f63.png
wpeebf55bd.png
Anciënniteit bij aanwerving
Bij de aanwerving van werknemers dient de werkgevers een aantal regels na te leven
inzake de overname van de geldelijke anciënniteit. De reglementering hieromtrent
kan U hieronder downloaden.
wpb4845cf1.png
wp4c3daef8.png
De eindejaarspremie
Hieronder kan U de nationaleCAO
omtrent de eindejaarspremie
downloaden
wp3cef0a48.png
wp9905d964.png
Inzake pesten op het werk is er een interessante studie uitgevoerd door de UCL en de KUL.
U kan deze studie hieronder downloaden.
wp9e228bf3.png
wp8cf32630.png
wp53d04501.png
wp54224e9c.png
wp23057cce.png
wp18049a41.png
Ook het ABVV heeft een brochure gemaakt rond pesten. U kan deze hieronder downloaden.
Tegelijk vindt U een tekst rond de wijzigingen in de pestwet en de pestwet zelf.
wpbae7bd7a.png
wp1f220045.png
wpe2ffa8aa.png
wp06aa664e.png
wp406bee97.png
wpeea4ae7d.png
wp42142263.png
wp063d0630.png
wp06d937f4.png
wp7c482da3.png
wp45e00f3e.png
wpa0cb663c.png
wp2f0a76fd.png
wp67782271.png
wpf197146e.png
wp47c05e46.png
wpa679c108.png
wp31e975e2.png
wp85d156c6.png
wp678e2509.png
wpcd498910.png
wp1835693f.png
wp9318dcec.png
wp7c23d801.png
wp39f97fa8.png
wp81cc9559.png
wp4ec528e3.png
wp69179b1f.png
wp5cab52d8.png
wpa9c78a89.png
wp30fdb238.png
wp8b4552b0.png
wpf2c5bd04.png
wpc1f8b67e.png
wp05bdc2f2.png
wp8283f53a.png
wpe58053b9.png
wp231dba7c.png
wpe07a4f36.png
wpeed57b30.png
wp688585ac.png
wpbe01959d.png
wp1b229457.png
Op de ondernemingsraad van maandag 9 juli 2007
werd door de directie voorgesteld om vanaf 2007
de eindejaarspremie en de attractiviteitpremie
ook uit te betalen aan de werknemers die zich
op het ogenblik van de uitbetaling in hun proefperiode
bevinden. Volgens de nationale CAO die U hiernaast
vindt moet dat niet gebeuren. Het voorstel geldt voor
alle personeelscategoriën.
De O.R. ging daar uiteraard mee akkoord.
Hieronder vindt U de tekst die aan de leden van
de O.R. op de zitting door de directie werd overhandigd.
Wijziging bij de berekening van
de eindejaarspremie en
de attractiviteitpremie!
wp3afb6758.png
wpb1bd31f4.gif
wpddb3b436.png
wp0aab4cf3.png
wp0ee57993.png
wp44967c96.png
wpb7996d6b.png
wp34d038da.png
wp6a5cab51.png
wpefd67137.png
wp5a811f3e.png
wpe9070c91.png
wp583c3e97.png
wp583c3e97.png
wp583c3e97.png
wp583c3e97.png
wp583c3e97.png
wp583c3e97.png
wpd74b5bbf.png
wpb02b7bda.png
wpb02b7bda.png
Twee schoonfamilies?
Wat dan met het Klein Verlet?
Wat indien men hertrouwt en daardoor
twee schoonfamilies heeft?
Een tekst hieronder geeft meer uitleg
over het recht op Klein Verlet in z’on geval.
wpf8e72255.png